© COPYRIGHT 2018
RYOGO TOYODA

Shoe

Modelling study